Понедельник, 30.01.2023, 08:55
ZERIKISHDAN UMID UZ!!!
 
Меню сайта

Категории раздела
Yangiliklar
Shou biznes
Tibbiyot
Ilm-fan
Telekomunikatsa
Xorij habarlari
Qiziqish hobbi
Tabiat
Oila va jamiyat
Sheriyat
Sport
Sevgi
Elyor Temirov
Foydali maslahatlar
Hikoyalar
Obidjon Obidov
EURO 2012 FOTO
Kashfiyot
Suxbat

Мини-чат
200

Наш опрос
Saytimizda nimalar koproq bolishini xoxlesiz?
Всего ответов: 124

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » 2012 » Март » 19 » Келин бўлувчи qизга бериладиган ўгит
11:36
Келин бўлувчи qизга бериладиган ўгит
Бу ?икоя жуда маш?ур, ибрат дарси берувчи бир диний ?икоядир. А?лли ?излар оналари ва келин бўлгувчи ?излар учун ибратли бир ?икоя.
Бу ?икоя шундай бир ?из ?а?идаги ?икоя-ки, унинг отаси ?абила бошли?и, ?абиладаги барча одамлар унинг амридадир. Бир ра?бар, аллома отанинг ?изи. Онаси эса жуда а?лли, о?ила, ?аётни яхши билган ислом онасидир. У - бошли?нинг, ра?барнинг хотини. Яхши бир оиладан чи??ан она.
Бу ?из шундай бир оила ?изики, бойлик, ма?ом, шу?рат, рутба, мав?е уларда бор. Сиз ?озир ?изига онаси тарафидан берилган ўн ўгитнинг хикоясини ў?ийсиз. Ёзиш биздан, ў?иб ибрат дарси олиш сиздан, хал??а таъсир этиш Жаноби ?а?дандир.
Маш?ур ривоятга кўра, ?ориснинг ?изи Асмо келин бўлиб куёв уйига - хожасининг уйига кетадиган кун онаси Умома томонидан шундай наси?ат берилган:

"Болажоним, севикли ?изим, мени яхшилаб тингла. Наси?ат ?ар кимга лозимдур, ўгит ?аммага зарурдир. Наси?ат билмаганга ўргатади, билганни эсига солади".
Дин наси?ат билан тик туради. Наси?ат тинглаганлар динни жуда яхши ўрганадилар. Наси?ат тинглаб юрганлар дунёда масъуд ва бахтиёр бўлурлар.
"Севикли ?изим! Агар бир ?из она ва отасининг камба?ал лиги учун эрга берилиши керак бўлсайди, сен ?еч замон узатилмаган бўлардинг. Чунки отанг жуда бадавлат, катта шу?рат, ма?ом ва эътибор сохибидир. Сен шундай бир одам ?изи сан!..
Лекин ?аёт бош?ачадир. Алло? бизларни яратган ва биз учун ?аёт ?онунларини берган. ?ар бир ёшдаги инсон Алло? берган ?онунлар чегарасида ?аётини ўтказади. Алло? берган ?онунга кўра, ?аётга ?адам ?ўядиган ва?ти келганда, ?ар бир ?из бир хожага, ?ар бир хожа бир аёлга му?тож бўлади. Эркаклар хо-тинлар учун, хотинлар.эса эркаклар учун яратилгандир. Яъни бир хотин бир эркак билан, бир эркак эса бир хотин билан дўст, ма?буб ва ма?буба бўлиб оила ?урмо?ликка му?тож шаклда яратилгандир. Бу Алло? ?онунидир. Бу ?онунни ?еч ким буза олмайди. Бу ?иёматга ?адар давом этади.
Шу сабабли сен, ?изим, ту?илиб ўсган ва вояга етган уйингдан, яйраб-яшнаб, ўйнаб юрган ерингдан чи?иб ўзинг билмайдиган, нотаниш бир уйга борасан. Шунга ?адар ўзинг яхши билмаган инсон уйига, ўз уйинг бўладиган уйга борасан.
Эй, менинг жигарпорам, суюкли ?изим, кўзимнинг нури, болажоним! Сенга шуларни айтаман. Сен ул зотга (эрингга) шундай хизмат ?илки, ул ?ам сенга ?ул бўлсин! Сен унга ер бўлки, у сенга осмон бўлсин! Сен хожанг -эрингга бир уй бўл, ул сенга устун бўлсин!
Севикли ?изим! Энди сен мени ди??ат билан тингла! Сенга баъзи бир мезонларни айтиб ўтаман. Уларга яхши эътибор бергин. ?еч улар ёдингдан кўтарилмасин, улардан ва?ти келганда фойдаланасан.
Бу айтганларимга амал ?илсанг эринг билан гўзал ?аёт кечирасизлар, масъуд, бахтиёр ва саодатли турмуш кўрасизлар. Бизлар ?ам (?ар икки оила - бизнинг ?ам, эрингнинг оиласи ?ам) ?узур-?аловатда бахтиёр бўламиз. Акс ?олда (яъни -айт-ганларимга амал ?илмасанг) иккала оилада ?ам ?узур-?аловат бўлмайди. Сен ўзинг бир жа?аннамда яшагандай бўласан.

?изим! Энди сенга айтадиган ўн ўгитимга ?уло? сол! Буларни доимо ёдингда тут: ,

1. ?аноат со?ибаси бўл. Ўз ?олингга шукр ?ил. Яъни эринг уйга нимаики олиб келса, у хо? ейдиган, хо? киядиган нарса бўлсин, хушфеъллик билан, гўзал одоб билан ?абул ?илиб ол! Эрингга ташаккур айтиб хушнудлик кўрсат. Зеро, бахтли ?аёт кечиришнинг бир йўли ўз ?олига шукр этмо?ликдир. ?олига шукр этмаган, ўз нафсини тиймаган кишида кўнгил ?узури, ?алб ро?ати бўлмайди!
2. Эрингга итоат ?ил, ?ил деган ишларини ?ил, ?илма деганини ?илма! Яъни эринг билан су?батлашганда, муло?отда бўлганда итоатли бўлишингни, унинг сўзларини одоб билан тинглаб адо этишингни сенинг сўзлашиб, ?уло? солишингдан тушуниб оладиган бўлсин. Шунда Алло? Таоло сендан хушнуд ва уйингиз саодат нуридан порло? бўлади.
3. Эрингнинг кўзи тушадиган жойларга яхши эътибор бер! Яъни уйнинг ичини, таш?арисини ни?оятда тоза тут. Шундай ?илки, хожангнинг кўзига бир чиркин ер кўринмасин.
4. Уст-бошингни тоза тут. Эринг фа?ат хуш бўйни сезсин, димо?ига ёмон ?ид келмасин. Чунки ёмон ?идлар эрнинг кўз ўнгида сенинг обрўйингни туширади. Сендан ирганишига сабаб бўлади. Шуни яхши билгилки, тозалик ва зарйфлик энг яхши нарсалардир, инсон кўзига ?уш кўринишлик шулар биландир.
5. Ов?атни ва?тида тайёрла. Яъни ов?атланиш ва?тини ?еч ?ачон кечиктирма. Эринг ?ачон ов?атланишга ўрганган бўлса, ўша пайтда ов?атингни тайёрлагин. У келиши билан дар?ол дастурхон сол. Шуни яхши билгинки, очлик инсоннинг тез жа?дини келтиради.
6. Уй?у ва?тини, уй?ониш пайтини яхши билиб ол! Яъни, унинг ?ачой уй?уга ётиш пайти бўлса, ўрнини тайёрлаб ?ўй. Зеро уй?усизлик инсонни хафахон этади. Асаблари бузу?, хафахон одамларнинг э?тироси, му?аббатини секин-секин сўндиради.
7. Хожангнинг моли ва ашёсига жуда эътиборли бўл! Яъни хожангнинг мол-дунёсини яхши са?да, ашёларини-авайла, му?офаза ?илгин, Чунки унинг мол-дунёси сеникидир. Эрнинг мол-дунёсини исроф этмаслик, иш билиш ва ?адрига етиш демакдир.
8. Эрингнинг ?ариндоши ва я?инларига ?урмат кўрсат! Яъни хожангнинг ?ариндошлари ва я?инларига ?урмат, хожангнинг эътиборини ?озонмо? демакдир. Уларни ?урмат ?илиш хожани ?урмат ?илиш демакдир. Бу эса ?адр ва эътибор ?озонишдир.
9. Эрингнинг сирини бош?аларга айтма! Яъни эрингнинг баъзи сирларини билган ва?тингда э?тиёт бўлиб уни са?ла, бировларга айтиб юрма. Агар айтиб ?ўйсанг, унинг ?азабини келтириб ?ўясан, ишончини йў?отасан. Бунда тузаётган оилангиз бузилади.
10. Эрингнинг динга тў?ри келадиган барча буйру?ларини адо ?ил! Яъни хожангнинг динга уй?ун бўлган буйру?ларини бажаришда танбал бўлма. ?еч ?ачон унга нисбатан итоатсиз бир ?аракат бўлмасин. Агар шундай бир ?аракат бўлса, сенга кин са?лаб охири душман бўлади. У сенга душманлик йўлини тутса, сен кўп зарар кўрасан ва ?ўлингдан ?еч нарса келмайди.

Шуни яхши билиб олгинки, хожанг хафа бўлганда сен нашъали, хурсанд бўлишдан, у хурсанд бўлганда сен хафа кўринишдан жуда э?тиёт бўлгин. Чунки унинг хафа бўлган пайтида сенинг хурсанд кўринишинг, унинг ?увончли бўлган ва?тларида сенинг ?амгин бўлишинг унга ?амдард бўлмаслик каби бир ?усурни ўртага туширади. Бу эса фа?мсиз ва тарбияси ёмон одамларга муносиб ишдир.
Бу сен каби юксак бир тарбия кўрган а?лли ва о?ила хотинларга муносиб эмас.
Болажоним! Эрингга ?анчалик кўп севги ва ?урмат кўрсат-санг, ўзинг шунчалик му?аббат ва ?урматга эришасан. Айт-ганларини ?андай бажарсанг, сўзларини тингласанг, шу даражада му?аббат ва ?урматга сазовор бўласан.
Фарзандим! Шуни яхши билгинки, бу ўгитларимни ўрнига ?ўйиб бажариб, керагичалик амал ?илиб, ўзингнинг шахсий истак ва орзуларингга. эришишинг учун эринг ?ам ўз истакларига эришиши керакдир. Эринг — хожангнинг истакларини ўзингнинг орзу истакларинг деб билсанг, у ?олда бу ўгитла-римга амал ?илган бўласан!"

Изо? ва ўгит

Эй, оила уясида Жаннат ?аётида яшашни истаган хоним ?ардошлар ва келинчаклар!
Бу ўгитларни (ўн ўгитни) ?изига у?тирган исломга мансуб она ушбу мезонларни ?аёти давомида тажрибадан ўтказган ва оила уясини ушбу ?оидалар билан Жаннатмакон бўлишини ?изига тушунтирган.
Оила, ширин турмуш ?уриш ва уни чиройли идора этиш учун ?ар бир о?ила хонимга ва турмушга чи?увчи а?лли ?изга ушбу ўгитлар сув ва ?аводек зарурдир.
?ис?асини айтганда бу ўн ўгит оила ?урган ва ёки ?урмо?-чи бўлган ?ар бир аёлга кераклидир.
?аноат со?иби бўлиш ширин турмуш ?урмо?чи бўлган ?ар бир оилага лозимдир. Эрга итоатда бўлмо?лик уйида тотув бир ?аётда яшашни истаган ?ар бир аёл учун ?аво ва сувдек зарурдир.
Эрнинг кўзи тушиши мумкин бўлган ерларга яхши эътибор бериш эрни ўзига ме?р риштаси ила бо?лаш демакдир, уйга бо?лаш демакдир.
?анчалаб гўзал че?рали, гўзал ?оматли ёш аёлларни биласиз-ки, уларни танийсиз-ки, андишасиз ёки танбалликлари учун эрлари тарафидан севилмайдилар ва ардо?ланмайдилар.
Бир кун бир дўконда ўтирган эдим. Шу дўконга бир ёш одам келди. Дўконда шундай гап бўлди:
- Ажаб хотинини севмади. Хотини ёш эди, тоза, покиза, гўзал эди. Ундан гўзалини билмайман.
Ул ёш одам гапга ?ўшилди:
- Ота, мен нима учун ундан ?утулдим? Юзи гўзал, ўзи гўзал, аммо аёллиги-хотинлиги йў? эди. Феъли ёмон эди. Тонгда уйдан чи?иб кетардим. О?шомда уйга ?айтиб келганимда уй тонгда ?андай бўлса шундай турарди. Афв этинг, ёто?хонам ?ам эрталаб ?андай бўлса, шундай тураверарди.
Йигит яна анча дардларини айтди.
Бу ?икоядаги учинчи моддани хотирладим. Демак, а?лли бир онанинг тарбиясини олган ?изга уйланмо? керак. Аёлни тарбияламо? керак. Оиласи яхши ?изларга уйланмо? керак.
Бадбўй жойларни тозалаш эрнинг ?албини ўзига ром этмо? демакдир.
Хушбўй ?ид келмайдиган аёл ?анча гўзал бўлса ?ам одамни жиркантиради. О?шомлари эрини до? дастурхонлар, ё?ли либослар билан кутиб олиш, а?лли хонимларга тў?ри келмайди.
Ов?атланиш ва?тини, уй?у ва?тини яхши билиш зарур.
Оталаримиз "жон бў?издан чи?ади" дейдилар. Режали оила ?аёти жаннат ?аётидир. Аёл эрига, унинг одат ва ?изи?ишларига бо?ли?дир. Унинг ва?тини тежаши, фаро?атини са?лаши керак.
Хожасининг мол-мулкини са?лаш.
Эрининг мол-мулки демак, болаларининг мол-мулки демакдир. Уйда эр мулкини тежамайдиган, са?лашни билмайдиган хотин бул уйнинг бекаси бўлмо?и душвордир. Эрининг мулкини тежаш ва са?лашни ўрганиш ва бу йўлда тў?ри, дуруст ?аракатда бўлиш хар бир хотиннинг бахти учун зарурдир.
Эрнинг ?ариндошларига ?урмат кўрсатиш. Бу а?лли аёл учун энг тў?ри йўлдир. Ота-боболаримиз "гул-ни севган тиконини эъзозлайди" дейдилар. Эрининг ?ариндошларига иззат ва ?урмат кўрсатишни билмайдиган аёл ?узур ичида яшаш йўлларини билмайдиган аёлдир. Гул севилиб, тикан севилмайдими? Тиколни иззат ?илмаган, гул исидан беба?ра ?олади, Эрининг ?ариндошлари, я?инларига ?урмат кўрсатишни билмаган а?лсиз аёл хожасининг кўнглини ололмайди, хожасининг ме?рини ?озона олмайди. У эрининг нафратига учрайди, му?аббатини сўндиради. Хожасининг а?раболарига хурмат-иззат кўрсатмаган хотин ?амма ва?т унинг кўзига хунук кўринади. Бу то оиланинг бузилишигача давом этади. Эрнинг сирини ўзгаларга ошкор этмаслик. Эрининг баъзи сирларини билиб олиб уларни са?лай олмаган, тў?риси, хотин дейишга лойи? эмасдир. Эр сирини ?албини энг тубида тутишни билган а?лли хотинлар ўз оилаларида ?узур ва ро?атда яшайдилар. Эрининг сирини ичида са?лай олмаган аёд ландавур бадбахт хотиндир, у эр нафратига уч-раб, хунук кўринади, оилада барака бўлмайди. Эътимод бўлма-ган оилада ахло? ?ам бўлмайди. Ўгитнинг бу моддаси ?ам шунинг учун ?ар бир аёл учун зарурдир.
Эрининг динга хилоф бўлмаган барча амрларини бажариш. Эр сўзига ?уло? солмаган хотинлар жа?аннамга ўтин бўладилар. Агар хотиндан эр мамнун бўлса, у хотин жаннатга киради дегани бўлади. Жаннатга кирадиган хотинлар, - эр сўзига ?уло? солувчи, эрининг динга уй?ун амрларини бажарадиган хотинлардир. Эрининг юзига жа?л ила тик ?араб, сўзига ?уло? солмайдиган хотинлар учун жа?аннам доимо бор бўлсин. Зотан бундай бадбахт аёллар борлигидан оила уясини жа?аннамдан фар?и бўлмайди. Бундай феълли аёллар билан яшаш, бу дунёда жа?аннам ?аётини ўтиш билан тенгдир. Ота-боболаримиз: "Эрини суймаган хотинни эшигингда тутма", деганлар.
Шунинг учун ?ар бир о?ила она, ?изини узатар экан ёки бўйи етган пайтидан шунга ўхшаш нарсаларни ўргатиш керак. Бу унинг о?ила хотин эканлигидан далолат беради.
Боболаримиз: "Онасини кўр, ?изини ол", деганлар... ?ар бир она ?изига ўрнак бўлиши шарт! Сен авлодингга тарбия бериб ётиштир-да, Алло?га топшир. Эй, Алло?дан ?ўр?увчи оналар ва ?изларимиз! ?ўлингиздаги бу китобда сизларга йўлингизни ёритувчи чиро? тутадиган ?икоялар мавжуддир. Ниятимиз сизларга фойда етказишдир. Ислом оиласининг энг буюк устуни бўлган оналарга ва оналикка номзод хонимларга, фаро?атли оилаларда яшар эканлар, бизнинг кичик наси?атимиз фойда берган бўлса, ўзимизни бахтиёр ?ис этамиз.
?ардошларим, бу ўгитларимизни ўзингиз ў?иб тушунинг ва дўстларингиз, ?ариндошларингизга тавсия этинг. Улар ?ам ў?исинлар. Бу эса сиз учун савобдир.

http://muslimaat.uz
Категория: Oila va jamiyat | Просмотров: 1508 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Форма входа

Поиск

Календарь
«  Март 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2023Создать бесплатный сайт с uCoz